zondag 21 augustus 2011

Een berichtje van Bastiaan zelf

vchbhvgvgrthc c hrr6ttfeyydxnyyrtcm bvcvnbnnjfhytghvgbffu gvygygybghgytyrtuyt uguruytyuryhghbvfrhgfgchfgfygfyyfyyfyf2iw3u45 5u5uy5y55hfhhbbbcvbgytuhfgyggfygg bfhgcfhfhjjfhgytgyttyyygyfiuvhvbhfhdjgghyhgyhvhfghhhghtyytuiuyutuutytuie844877499865
hfgyyfhguu j

bastiaan
papa
mama
opa
oma
julian

jfggfg457206563hghbvhvgggdfgyygytgtyhgbvbrhgyygrtgy hggggfgtyfhtgyf hffgytyfg ufytygtyygtftgfgffhghfyrgffyfgyeyyyyywyuw3546ygfttft6 fhrufy wwwpojhgvhdmnv n hghhbhghhgftvgtrrtgtr 7t557ytyrretr56yuhg7896jfvhfggvfytftgdrtfdtrfttrtcfvvcbvbbfgfgy7tygtr7gy7rt6rrthgghbgfgfgrgtyf fhygytytgtyfgyftggyfygyggfgvgfdtgtdffhchqoskdmmd,,dm,ssssmdmbmgygji ytt7yr7i gytghgtgytgfgyf gthfrtgtygyrg ryfgeytr bhuytfggrfrtt4t3461234567890-=-=nbhgfvhgbgfghvhbb fruyr hggy hfghyfttgbjbghfiugfygvhgyhfvh hytghuyghjjfgtffgft6futrfyyv rjugjvhjjbhvhbnbvb fhgrf gbvfgvbgfhcygbhvg hggghhhvhdjgdfdhggbndkfjfnfjqwqqqqqqqoktmgjhnbnjjmkj jhggjeweqqthrhfhjq
gfgfhjuyuyuyhgh hyfyygh hugyg7ygu7yt7u7yu7ty thgyhgfghg hgtrugh bhbgb hbggv fygrtfytyhgvy7tyft6fg 65r8489239013975vb m

1 opmerking:

Anoniem zei

Wat een leuk verhaal!

XXXjes opa en oma Lemmen